Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhrnná informace o aktuálním stavu transformace k 11.2.2013

Zastupitelům hlavního města Prahy


Souhrnná informace o aktuálním stavu transformace bytového fondu  hl. m. Prahy v rámci  I. Etapy na sídlišti Barrandov.


Předkladatel:

Občanské sdružení

Byty – Barrandov

Sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Štěpařská 878/21, PSČ 15200

Ve spolupráci s RCB -Consulting Czech s.r.o.

 

Vážený pane Primátore, Vážení Radní a Vážení zastupitelé,

dovolte nám Vás informovat o stavu I. Etapy transformace majetku MHMP na sídlišti Barrandov.

V květnu 2012, dle schválených „Pravidel“, zahájilo celkem 21 technologických celků (dále jen TFC) na Barrandově intenzivní přípravu na výše uvedenou akci.

Občanské sdružení Byty Barrandov (dále jen OS BB), již v květnu 2012, začalo domy, resp. celky, na tuto transformaci připravovat a v červnu 2012 na první členské schůzi OS BB informovalo nájemce o postupu transformace a schválených pravidlech a nutnými kroky k zahájení celého procesu. Do těchto příprav se aktivně zapojilo celkem 20 TFC, což znamená, že již v 11/2012 mělo všech 20 TFC na Barrandově zvoleno své oprávněné zástupce pro jednání s MHMP, bez ohledu na to zda již obdrželi tzv. „Výzvy“ ke koupi, dle schválených pravidel MHMP.

4.12.2012 zorganizovalo OS BB setkání oprávněných zástupců 20 TFC Barrandova s panem náměstkem Kabickým( zápis z této schůzky Vám předáváme v příloze této zprávy).  Zápis byl panem náměstkem Kabickým odsouhlasen, o čemž svědčí i jeho potvrzení na 22. Zastupitelstvu MHMP dne 13. 12. 2012. Znamená to, že všichni oprávnění nájemci ve více jak 1100 bytech TFC Barrandova očekávají, že vedení magistrátu v čele s panem náměstkem Kabickým, bude postupovat dle dohod uvedených v tomto zápisu a bude pokračovat v započaté transformaci majetku na Barrandově (v této souvislosti také připomínáme odpovědi pana náměstka Kabického na interpelaci paní Matúškové a paní Šimkové (zástupců OS BB) na 22. Zastupitelstvu MHMP).

Kontrolní výbor ZHMP pověřil svého předsedu pana Petra Dolínka zadáním revize znaleckých posudků zpracovaných Ing. Benešem, jiným nezávislým soudním znalcem. Zástupci všech 20 TFC na Barrandově byli prostřednictvím OSBB s tímto seznámeni a také s tím, že výše zmíněná revize byla na Odbor správy a využití majetku předána nezávislým soudním znalcem dne 31. 1. 2013. Přestože Kontrolní výbor ZHMP jednomyslně rozhodl o předání výsledků této revize i zástupcům OS BB, do dnešního dne tuto revizi zástupci OS BB nemají k dispozici (viz. příloha Zápis z Kontrolního výboru zastupitelstva MHMP).


Současná situace na Barrandově

K dnešnímu dni, tj. ke 14.2.2013 obdrželo „Výzvu“ ke koupi nemovitosti již 18 TFC.

Postupně, v souladu se schválenými pravidly, si oprávnění a zvolení zástupci jednotlivých TFC přebírají od pověřených úředníků odboru správy majetku (paní Koubkovou, paní Kocábovou a panem ing. Verlem) „Vzor žádosti o projevení zájmu na koupi nemovitosti“, „Znalecké posudky“ zpracované Ing. Benešem, výši pohledávek na jejich TFC a ostatní dokumenty.

K dnešnímu dni proběhlo již setkání 16 setkání oprávněných zástupců TFC s pověřenými úředníky.  O těchto jednáních jsou vždy vedeny zápisy.

Po této schůzce zástupci TFC postupují opět dle schválených pravidel a organizují úředně ověřené podpisy jednotlivých oprávněných nájemců na „Žádosti oprávněných nájemců o koupi nemovitosti“.

K dnešnímu dni podalo „Žádost oprávněných nájemců o koupi nemovitosti“ již 12 TFC.

K dnešnímu dni tři TFC obdržely od magistrátu, písemně schválený souhlas, což fakticky znamená, že již probíhají ustavující schůze za účasti notáře pro založení bytového družstva. V těchto třech celcích jsou již také vybírány peněžní částky nutné na vklad do bytového družstva.

 Shrnutí k datu 14. 2. 2O13

 18 TFC již obdrželo „Výzvu ke koupi nemovitosti“

 12 TFC již podalo žádost oprávněných nájemců a běží 60 denní lhůta     k vyjádření MHMP

 3 TFC mají již připravené ustavující schůze a zakládají bytová družstva

 

Toto je, dle našeho názoru, jasný příklad, že I. Etapa transformace je v plném proudu a nájemníci Barrandova v čele se svými zvolenými zástupci postupují zcela dle „Pravidel“, schválených Radou MHMP a Zastupiteli MHMP v květnu roku 2012.

Chceme ještě podotknout, že nájemci Barrandova jsou připraveni celou časovou osu stanovenou pravidly co nejvíce zkrátit a uskutečnit koupi jednotlivých TFC co nejdříve. Bohužel tento postup, značně brzdí pracovníci Odboru evidence, správy a využití majetku, kteří nejsou v úkonech jednotní (viz. Interpelace paní Šimkové na zastupitelstvu v 1/2013).


A i přesto, že je transformace v plném proudu, je zde celá řada nedořešených otázek ze strany MHMP.

1.      Stanovení konečné kupní ceny m2/bytové plochy.

V době, kdy je jasné, že revize nezávislého soudního znalce zadaná Kontrolním výborem ZHMP poukázala na chyby ve znaleckých posudcích zpracovaných Ing. Benešem (soudíme tak ze zdrženlivosti orgánů ZHMP při předání této revize zástupcům OS BB),  tyto  chybné posudky obdrželo již 18 TFC na Barrandově.

 

2.      Stanovení konečné ceny m2 /nebytových prostor.

Pan náměstek Kabický sám připustil chyby v plošném ocenění nebytových prostor ve všech TFC Barrandova, které byly Ing. Benešem jednotně oceněny na 25 000,- Kč/m2, tzn. ve všech TFC Barrandova naprosto stejně, aniž by byla zohledněna např. jeho poloha, jeho technický stav, zda-li je prostor pronajat, v jakém je technickém stavu, zdali má samostatný vstup atd.

3.      Odkup pohledávek

– tj. stanovení mantinelů jejich odkupu bytovými družstvy, především pak výše příslušenství k jednotlivým dluhům. Postupně vychází najevo, že na některých TFC v oblasti žalování dlužných částek, došlo k pochybení ze strany MHMP.

4.      Vzor kupní smlouvy

Vzor kupní smlouvy měl být zástupcům OS BB předán k 31. 1. 2013, avšak do dnešního dne předán nebyl.

Nájemníci Barrandova postupují v souladu s „Pokyny“ a chtějí dojít ke zdárnému a úspěšnému konci transformace tj. odkupu domů, ve kterých mnozí bydlí již 20let.

Současně, ale očekávají vstřícný přístup celého magistrátu, jak vedení, radních, zastupitelů, tak i pověřených úředníků. Také očekávají vyřešení problémů, na které poukazujeme nejen v tomto dopise.

Očekávají konečné stanovení sice tržní ceny, ale odpovídající technickému stavu domů, jejich poloze a dostupnosti a především odpovídající současnému trhu s nemovitostmi. Domnívají se, že opětovná nejistota, kterou magistrát vnáší mezi oprávněné nájemce, není přínosem ani pro jednu stranu.

 

Dovolte nám závěrem trochu spekulovat. Co je pro magistrát výhodnější?

1.      Zastavení celé transformace majetku, a uvolnění nájemného?

Položme si poté otázku, zda v tomto případě skutečně dojde k navýšení prostředků získaných z pronájmů bytů v majetku hl. m. Prahy. Tady je skutečně možné pouze spekulovat o tom, zda při navýšení nájemného ještě bude pro nájemníky únosné dál bydlet na Barrandově anebo si najít jiné bydlení v jiných, levnějších lokalitách. A sami jistě víte, že právě z uvedeného důvodu některé MČ Prahy nájemné nenavyšují. Budeme mít tedy možná trochu vylidněný Barrandov a může být stejným problémem pronajmout takový byt, jako je tomu již dnes u některých nebytových prostor. Dále je možné spekulovat o tom, zda navýšené nájmy, budou v konečném důsledku generovat vyšší zisk pro HMP  než je ten současný, nebo dojde k navýšení zisků těch, kteří se podílejí na hospodaření s tímto majetkem.

2.      Dokončit v co nejkratším čase prodej TFC?

Provést reorganizaci odborů, které se na správě tohoto majetku podílí a dovolíme si tvrdit, že tímto krokem dojde ke generaci OKAMŽITÉHO, NE PRÁVĚ MALÉHO ZISKU do budoucna a k ne právě malé úspoře nákladů z provozu zrušených či zeštíhlených odborů.

Na místě je jistě také připomenout závěrem fakt, že vlak je již příliš rozjet a zastavení tak rozběhlého procesu je možno přirovnat nárazu do zdi. Ten ale zatím nikdy neskončil dobře. Nájemníci mají, v některých případech, těsně před ustavující schůzí družstva, v jiných jsou za nimi mnohá jednání a přípravné kroky.

Raději se ani nebudeme pouštět do predikce dopadů jakéhokoliv jiného řešení, než pokračování v rozběhlém procesu za podmínek pro nájemníky přijatelných, přibližujících se ostatním částem Prahy, kde HMP jako vlastník a správný hospodář prodává stejné byty ve stejných lokalitách za ceny dané znaleckým posudkem ve výši max. 14 000,- Kč./m2.

Veřejně známou věcí je fakt, že v rukou dobře fungujícího Bytového družstva, je s majetkem lépe hospodařeno.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a ochotu a jsme připraveni i nadále vést nájemníky k úspěšnému odkupu domů a k jednání se zástupci magistrátu.

 

Za Občanské sdružení Byty Barrandov 11.2.2013

 

 

Markéta Šimková                

 

 

ing. Monika Matúšková


 

Hana Chlebcová

 

 

Příloha: Zápis ze schůzky pana náměstka Kabického se zvolenými oprávněnými zástupci ze dne 4.12.2012

Zápis z Kontrolního výboru ZHMP ze dne 21.11.2012

 

style=