Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy z členských schůzí


 

Zápis z 2. členské schůze občanského sdružení byty Barrandov 

(dále jen OSBB) ze dne 15.4.2013  

 

 za účasti: předsedy OSBB paní Markéty Šimkové

                   místopředsedy Ing. Moniky Matúškové

                   zástupce RCB paní Hany Chlebcové

zapisovatel zápisu paní Radmila Volková

ověřovatel zápisu paní Jiřina Augustová

Program

 1) podpisy prezenčních listin 

 2) schválení programu, pokladníka, zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3) shrnutí činností za rok 2012

 4) volba nového místopředsedy představenstva

 5) volba delegátů OSBB za jednotlivé TFC

 6) schválení hospodaření za rok 2012

 7) schválení hospodaření na rok 2013 

 8) schválení příspěvků na rok 2013

 9) další postup ve vyjednávání s  MHMP

10) usnesení – hlasování o jednotlivých bodech programu

11) závěr 

 

Shrnutí činnosti OSBB za rok 2012

Každý TFC si zvolil své delegáty za OSBB, kteří jsou prostředníky mezi nájemci a OSBB. S těmito delegáty jsou pořádány pravidelné schůzky, na kterých  jsou informováni o činnostech OSBB.

Na podzim 2012 bylo zahájeno jednání s jednotlivými zastupiteli MHMP.

Byl získán první znalecký posudek (odhad ceny jednoho z TFC).

Dále jsme byli informováni o jednání s primátorem HMP, kterému byla předána hodnotící zpráva ke znaleckému posudku. OSBB upozornilo na chyby v tomto posudku.

V prosinci 2012 proběhla chůze TFC Barrandov, jíž se zúčastnil i náměstek primátora Mgr. Kabický.

Jednalo se o zásadních problémech.

-         např: kdy bude předložena kupní smlouva ?

-         na základě jakých podkladů byla stanovena cena ?

-         konkrétní příklady k připočtení dlužných částek z nájemného k ceně TC a jiné

Kontrolní výbor MHMP na základě hodnotící zprávy OSBB znaleckého posudku shledal, že se musí vypracovat posouzení posudku Ing. Beneše. Tento úkol zadal MHMP nezávislému soudnímu znalci Ing. Babickému.

Zastupitelstvem hl.m. Prahy bylo přijato rozhodnutí o revizi znaleckého posudku, čímž potvrdilo, že sdružení mělo o chybách pravdu.

Tohoto se podařilo dosáhnout zástupcům OSBB za podpory některých zastupitelů. Zástupci jim jako poděkování předali dárky(suma za dárky ve vyúčtování  hospodaření za rok 2012).

OSBB se pravidelně schází s delegáty TFC, které informuje o jednáních s MHMP a seznamuje je s problematikou  financování  a ekonomikou ve spojení se zakládáním družstev.

Byli jsme seznámeni s výsledkem posouzení postupu Ing. Beneše při zpracování znaleckého posudku.

Dle posouzení Ing. Babického pan Beneš  chyboval a výsledky jsou takové, že:

cena bytové plochy se snížila na 13 770,-/m2 což je výborný výsledek, ale u nebytových prostor se suma zvýšila na 27 000,-/m2. Tato však bude řešena individuálně při prodeji s jednotlivými družstvy.

Nadále se podepisuje petice, za vypracování  nových posudků Ing. Babickým , ke které se připojili i občané ze Stodůlek. Stávající revidovaný znalecký posudek pozbývá platnosti 31.5.2013.  

OSBB byly předány 2 varianty kupní smlouvy.

K první variantě nebyly prakticky připomínky, ale druhá varianta by v několika bodech mohla poškodit kupující.

Připomínky ke smlouvě budou zaslány Mgr. Kabickému do 19.4.2013.

Již byla založena 2 bytová družstva, která nyní čekají až MHMP schválí prodej a kupní cenu.

Magistrát musí vydat rozhodnutí do 120 dní, tj. s největší pravděpodobností bude na červnovém zastupitelstvu schválena jejich cena.

Zástupci OSBB, RCB, ale i občané se zúčastňují interpelací na zasedáních zastupitelstva. 

Interpelace je možné sledovat v přímém přenosu na stránkách MHMP a nebo ze záznamu. Bylo by dobré, aby nás interpelovalo co nejvíce.

Na schůzi mělo dojít k hlasování v několika bodech:

-         volba nového místopředsedy představenstva, jelikož z funkce odstoupil Ing. Čech, na jeho místo byl navržen a zúčastněným představen Ing. Petr Bartík.

-         schválení hospodaření za rok 2012

-         schválení hospodaření na rok 2013

-         volba delegátů OSBB za jednotlivé TFC

-         schválení příspěvků na rok 2013

-         další postup ve vyjednávání s MHMP

Hlasování se z důvodu nedostatečné účasti členů OSBB nemohlo konat. 

Nadále tedy OSBB:

-         bude fungovat v rozpočtovém provizoriu,

-         příspěvky na rok 2013 nebudou vybírány zatím žádné,

-         budou vyzváni všichni členové, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky za rok 2012, aby tak učinili, v opačném případě jim bude ukončeno členství na příští schůzi OSBB,

-     taktéž bylo navrženo, aby na příští schůzi členové OSBB, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit, zaslali ( předali ) plnou moc. Znění plné moci bude uveřejněno na stránkách OSBB.

Veškeré informace je možné sledovat na www.bytybyrrandov.estranky.cz nebo na  www.revitalizace.eu pod heslem.

OSSB bude i nadále za pomoci RCB, v rámci možností, vyjednávat s MHMP, aby bylo získání bytů pro nájemníky příznivé. 

 

zapisovatel zápisu paní Radmila Volková

 

ověřovatel zápisu paní Jiřina Augustová

 

.......................................................................................................................

 

 

ZÁPIS z 1. členské schůze Občanského sdružení byty Barrandov ze dne 14.6.2012 ( dále jen OSBB)

Úvod : Představení přípravného výboru

            Markéta Šimková – iniciátor občanského sdružení

            Ing. Monika Matúšková

            Ing. Ludvík Čech

            Hana Chlebcová – zástupce regionálního centra bydlení

            Zapisovatel zápisu – paní Dana Filipiová

            Ověřovatel zápisu – paní Jana Matoušová

 

1)      Seznámení s náplní činnosti OSBB (pí.Šimková)

a)      Vysvětlení důvodu, proč bylo sdružení založeno – větší váha hlasů, když bude magistrát jednat se sdružením, než když bude jednat s jednotlivými nájemníky.

b)      Předávání přesných informací k transformaci majetku.

c)      Za účelem předávání zkušeností a poznatků při zakládání jednotlivých BD (bytových družstev). Administrativa není jednoduchá (pí. Chlebcová)

d)     Shrnutí činností přípravného výboru (pí. Ing. Matúšková)

 

2)      Informace z účasti na zasedání Výboru pro zdravotnickou, sociální a bytovou politiku ZHMP

Zástupcům OSBB se podařilo podat dotazy ohledně znaleckých posudků, ohledně ceny, slev, ale odpovědi nebyly dostatečně jasné. Členové proto chtěli, aby zastupitelé poskytli znalecké posudky ale ty nebyly poskytnuty.

Znalecké posudky by měly být předány do měsíce ale je obava, že ceny bytů  budou nastaveny tak vysoké, že nájemníci nebudou mít možnost na ně dosáhnout. Ceny dle znaleckého posudku budou dány normou, pravděpodobně nebude brán zřetel na slevy a úlevy z různých hledisek. Dokonce se dá předpokládat, že dluhy, které jsou na některých bytových jednotkách, bude chtít Magistrát hl. města Prahy (dále jen Magistrát) získat přes jednotlivá budoucí družstva.

Magistrát bude prověřovat stávající nájemníky a privatizovat bude možné pouze ty byty, jejichž majitelé nebudou mít žádné jiné nemovitosti a žádné jiné dluhy vůči Magistrátu.

Proto úkolem OSBB bude dojednat s Magistrátem co nejpříznivější podmínky, aby získání bytů bylo co nejvíce dostupné pro nynější nájemníky.

 

3)   Příprava na další zasedání zastupitelstva dne 21.6.2012 (pí Šimková)

a)      dopis primátorovi hl. města Prahy s žádostí o pomoc.

Vzhledem k tomu, že další zasedání zastupitelstva se bude konat dne 21.6. 2012. Bude předložen návrh dopisu panu primátorovi hl. města Prahy s žádostí o pomoc.

b)      příprava na další jednání se zastupiteli hl.m. Prahy.

Především se snažit o to, aby dluhy, které jsou vázány na jednotlivé byty, byly řešeny Magistrátem a ne jednotlivými družstvy.

 

4)  Seznámení s podmínkami prodeje majetku (pí. Chlebcová)

a)      prodej jednotlivých bytů (každý nájemce by si musel zajistit podmínky pro prodej sám

b)      prodej technologických celků – vznik jednotlivých družstev a ty budou domlouvat podmínky prodeje jako celek.

 

Ekonomická rozvaha a zkušenosti ukazují, že situace by se dala zvládnout příznivěji při prodeji jednotlivých technologických celků (na Barrandově je jich 22 ).

Dále ekonomická rozvaha ukazuje, že úvěr bytového družstva by mohl být dosáhnut s lepšími podmínkami, než hypotéka jednoho účastníka. Samotné financování by v tom případě probíhalo tak, že každý člen bytového družstva by měl určitý podíl splátky (dle velikosti bytu..). Pokud se podaří rozumně nastavit podmínky prodeje (záleží na počtu osob v družstvu..)  je předpoklad, že by splátky členů družstva mohly vyjít okolo ceny dnešního nájspan style=emquot;sans-serifného..

Podmínkou ustanovení družstva je minimální počet 60% odkupujících z celkového počtu bytových jednotek v technologickém celku.

DOPORUČENÍna co si dát pozor?

Dnes chodí různé nabídky do poštovních schránek na odkoupení bytu. Jsou to většinou instituce, které těží z nepřehledné situace a neznalosti jednotlivých účastníků. Proto nedat těmto lidem možnost manipulace a  nenaletět s prodejem bytu zkušeným realitním makléřům. Pokud někdo přece jen situaci takto musí řešit, raději počkat až se stane podílníkem družstva.

 INFORMACE

- v rámci urychleného  přenosu informací  vznikly stránky www.bytybarrandov.estranky.cz

- je potřeba zvolit delegáty jednotlivých technologických celků – pro rychlejší  a  jednodušší jednání.

 

EKONOMIKA OSBB

K dnešnímu dni je přihlášeno 195 členů.  Aby OSBB mohlo dále fungovat, byl dán návrh na to, aby se zaplatil členský příspěvěk ve výši 150,- Kč ročně. Prostředky, které mohou být zaplaceny v hotovosti ihned  na členské schůzi a nebo přes účet, který bude zveřejněn na stránkách: www.bytybarrandov.estranky.cz, až bude účet založen.

Účetnictví – v rámci účetnictví byli členové požádáni o pomoc, zda by někdo mohl tuto činnost vykonávat, nikdo se nepřihlásil.

Pokladní – v rámci vybírání poplatků byli opět členové požádáni o pomoc a této činnosti se po jednomyslném hlasování ujal pan Kužela, který se dobrovolně přihlásil.

 

 BYLA PROVEDENA VOLBA PŘEDSTAVENSTVA

a) hlasování ohledně návrhu předsedy : Markéta Šimková

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

 

b) hlasování   ohledně návrhu místopředsedy : Ing.Monika Matúšková

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

 

c) hlasování ohledně návrhu druhého místopředsedy : Ing.Ludvík Čech

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

 

USNESENÍ – HLASOVÁNO O JEDNOTLIVÝCH BODECH

1)      Členové sdružení berou na vědomí zprávu o  činnosti přípravného výboru. Členové sdružení OSBB schvalují navržený postup dalších kroků sdružení: Dopis primátorovi, jednání s členy zastupitelstva, přípravu úpravy stanov sdružení.

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

2)      Členové sdružení schvalují další zajištění činnosti sdružení prostřednictvím delegátů, navržených členy sdružení, vždy maximálně jeden zástupce za jeden vchod v konkrétním technologickém celku. Jednotlivé technologické celky sdělí jména svých zástupců představenstvu sdružení do 31.7.2012.

2 členové se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti

3)      Změna výše členského příspěvku po debatě byla  zvýšena na 200,- Kč ročně, na jednoho člena OSBB.

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

4)      Členové sdružení schvalují výdaje sdružení: Jednoduchý znalecký posudek &‐ 2500,-, 2x pronájem tohoto sálu – 1600,-,náklady na vznik sdružení – ověřování podpisů – 500,- , razítko sdružení -    500,pokladní bločky -  100. Členové sdružení schvalují budoucí výdaje sdružení poštovné, účetnictví, kopírovací služby.

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

5)      Členové sdružení volí představenstvo sdružení: předseda – Markéta Šimková, Místopředseda ing. Monika Matúšková, Místopředseda ing. Ludvík Čech.

Jednomyslně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

 

ZÁVĚR:  Pokud bude mít kdokoli připomínky, návrhy nebo nějaký podnět, nechť se vyjádří na našich stránkách.

 

Schůze byla ukončena ve 20.00 hodin

POZNÁMKA: toto je přepis zápisu, originál je k nahlédnutí u OSBB

 

mso-list:‐

#xa;line-height:115%;font-family: