Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukončení činnosti Sdružení

 1. Pozvánka
 2. Písemné oznámení o vystoupení ze spolku
 3. Oznámením členům

............................................................................................

1)

Spolek BYTY BARRANDOV

(býv. Občanské sdružení Byty Barrandov – OSBB)

POZVÁNKA

Zveme Vás na III. Členskou schůzi Spolku Byty Barrandov, která se koná

v pondělí 12. 10. 2015 od 18.00 hod.

 v divadelním sále ZŠ V Remízku 919/7, Praha 5

Program:

 1. Podpis prezenčních listin členů spolku Byty Barrandov
 2. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení hospodaření za rok 2014
 4. Schválení hospodaření na rok 2015
 5. Schválení účetní závěrky ke 12. 10. 2015
 6. Shrnutí činností spolku
 7. Rozhodnutí o přijetí člena spolku
 8. Rozhodnutí o změně právní formy na ústav a o změně stanov
 9. Usnesení – hlasování o jednotlivých bodech programu
 10. Závěr

Podklady ke členské schůzi včetně zakladatelské listiny ústavu jsou po domluvě termínu k nahlédnutí u místopředsedkyně Ing. Moniky Matuškové.

 

V Praze 11. 9. 2015

Monika Matúšková v. r.

místopředsedkyně Spolku Byty Barrandov

ke stažení z rubriky "FOTOALBUM"

............................................................................................

2)

Oznámení člena o vystoupení ze spolku

Já, níže podepsaná/ý,

Jméno a příjmení: .................................................................................................................

Datum narození: .................................................................................................................

Bydliště: .................................................................................................................

tímto vystupuji ze zapsaného spolku Byty – Barrandov, IČ: 227 41 194, se sídlem Štěpařská 878/21, 152 00 Praha 5, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 24329.

Beru na vědomí a souhlasím, že ke dni doručení tohoto oznámení Ing. Monice Matúškové, místopředsedkyni spolku, na adresu Voskovcova 962/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 zaniká dle čl. V odst. 4 stanov mé členství ve výše uvedeném spolku, včetně práv a povinností s tím spojených.

V Praze dne ………………………………………                

Podpis člena: ……………………………………

ke stažení z rubriky "FOTOALBUM"

............................................................................................

3)

Všem členům spolku Byty – Barrandov

(bývalé Občanské sdružení Byty Barrandov – OSBB)

 

 

V Praze dne 8. září 2015

 

Věc: Právní situace spolku, dosažení cíle a ukončení činnosti spolku, ukončení členství – vystoupení ze spolku

 

Vážení členové spolku Byty – Barrandov,

obracím se na Vás s informacemi o právní situaci našeho občanského sdružení, nyní zapsaného spolku Byty – Barrandov, IČ: 22741194, se sídlem Štěpařská 878/21, 152 00 Praha 5, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 24329 (dále též „spolek“).

V důsledku přijetí nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, se naše sdružení na základě ustanovení § 3045 odst. 1 věta první tohoto zákona považuje za spolek. Tomu odpovídá i současný stav zápisu spolku ve veřejném spolkovém rejstříku.

Cíle našeho spolku byly plně naplněny, neboť v průběhu loňského roku 2014 byly uzavřeny kupní smlouvy a do katastru nemovitostí byla vložena vlastnická práva nabyvatelů k bytovým domům v rámci I. etapy privatizace – sídliště Barrandov (viz. čl. III. stanov spolku - nabytí vlastnictví domů, dále jen „stanovy“).

Není proto důvodu, aby činnost spolku pokračovala a aby v něm členové dále setrvávali.

Po konzultaci s advokátem informuji členy spolku, že v úvahu přicházejí dvě základní možnosti ukončení činnosti spolku:

 • První z nich je likvidace a následný výmaz spolku z veřejného spolkového rejstříku, tj. ukončení činnosti, resp. zánik spolku
 • Druhou je změna právní formy na ústav podle ust. § 3045 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku. Tu je však třeba uskutečnit do konce roku 2015.

Z porovnání nákladů na obě varianty vyplynulo, že náklady spojené se změnou právní formy lze uhradit z majetku spolku, který má nyní spolek k dispozici, zatímco náklady na likvidaci jsou mnohem vyšší a tuto variantu by bylo možné realizovat pouze na základě vybírání dalších členských příspěvků, což se vzhledem k dokončené privatizaci jeví neúčelné.

Z tohoto důvodu, jako místopředsedkyně spolku, navrhuji transformovat spolek na ústav.

Co to pro nás znamená?

Přijetím rozhodnutí o změně právní formy ze spolku na ústav a jejím zápisem do veřejného rejstříku, činnost našeho spolku Byty Barrandov fakticky i právně skončí, zaniknou rovněž všechna práva a povinnosti členů našeho spolku.

Nadále bude existovat subjekt jiné právní formy (ústav) s odlišným předmětem činnosti i názvem, se svojí členskou základnou.

Proč?

Tento nový subjekt se bude spolupodílet na nákladech všech právních jednání spojených se změnou právní formy. Nový subjekt tím ušetří náklady na své vlastní založení, náš spolek ušetří na likvidaci. Tyto kroky je však nutné provést do konce roku 2015.

Proto za tím účelem svolávám členskou schůzi, na pondělí 12.10.2015 od 18.00 hod. (viz přiložená pozvánka), která bude projednávat změnu právní formy na ústav.

Tento proces se výrazně zjednoduší, pokud se počet členů spolku sníží na co nejnižší (z důvodů kapacity pronajatého sálu), proto odkazuji na dále uvedenou možnost, vystoupení ze spolku. Naopak účast těch, kteří nevystoupí, bude nezbytná pro úspěšné dokončení procesu změny právní formy a likvidace spolku!

Ukončení členství ve spolku

Ukončit členství ve spolku je možné písemným oznámením člena o tom, že vystupuje, podle čl. V. odst. 4. stanov. Jeho vzor přikládám k tomuto dopisu. Do oznámení, prosím, vyplňte své jméno a příjemní, datum narození, bydliště, opatřete je datem a podpisem a doručte/vhoďte do schránky Spolku Byty Barrandov, za tímto účelem zřízené na adrese Voskovcova 961/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy.

Vaše členství zanikne doručením oznámení dle čl. V. odst. 4 stanov. Pak nebude třeba, aby se ti, jejichž členství takto zaniklo, účastnili členské schůze, ani aby konali cokoli dalšího.

Dotazy k výše uvedenému a navrženým krokům směřujte laskavě na níže uvedený kontakt. Děkuji Vám!

S pozdravem

zapsaný spolek

Byty Barrandov

Ing. Monika Matušková,

místopředsedkyně spolku

email: bytybarrandov@seznam.cz